Untitled Document
Hôm nay, 21/7/2024
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
     
 

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng đề án tăng cường đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế đến 2020, định hướng đến 2030 / Trần Quý Giầu (chủ nhiệm đề tài) Trung tâm Chứng nhận phù hợp - 36 tr. + phụ lục

Tổng quan xu hướng phát triển của đo lường pháp định đến năm 2030. Đánh giá hiện trạng về đo lường ở Việt Nam và tác động của đo lường đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. Đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ về đo lường đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là trong tiếp cận triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đề xuất giải pháp đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển hoạt động dịch vụ, hỗ trợ hoạt động đào tạo, nâng cao năng lượng dịch vụ và tăng cường hợp tác quốc tế về đo lường.

Ngày nhập tin: (15/11/2018)


Các KQNC khác:

Nghiên cứu thiết kế máy đo cung lượng tim bằng phương pháp trở kháng ngực (21/11/2018)

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học thương phẩm để phân hủy nhựa cây trong dăm mảnh nguyên liệu giấy ở quy mô công nghiệp (21/11/2018)

Áp lực nước lỗ rỗng và độ lún của nền đất loại sét bão hòa chịu tải trọng động không chu kỳ đa phương (15/11/2018)

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của hệ gốm sắt điện không chì nhiều thành phần với [Bi0,5K0,5]TiO3 thay đổi (15/11/2018)

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực lương thực của Coogn ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS) thông qua việc áp dụng các giải pháp về năng suất, chất lượng (15/11/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá hiệu quả thực hiện công tác chuyên môn các lĩnh vực tài nguyên và môi trường (15/11/2018)

     
   
     
 

Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GISHue (19/8/2017)

Xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS của ngành trên cơ sở nâng cấp và hiệu chỉnh chuẩn dữ liệu GISHue. Kết quả được triển khai, áp dụng thành công cho các ngành trên hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế. ...


 Xem tóm tắt

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò lai bằng giống bò mới BBB (Blanc Bleu Belge) tại tỉnh Thừa Thiên Huế (19/8/2017)

Tạo được đàn bò lai F1 (BBB x lai Zebu) nuôi khảo nghiệm trong nông hộ. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của bò lai F1 khảo nghiệm theo quy trình nuôi ở nông hộ. Xác định hiệu quả kinh tế của chăn nuôi bò lai F1 nuôi tại nông hộ. ...


 Xem tóm tắt

Các Đề tài/dự án khác:

Nghiên cứu điều chế hạt nano đa chức năng trên nền chitosan oligosaccharide (COS) và thử nghiệm khả năng kháng bệnh trên cây lúa tại tỉnh Thừa Thiên Huế (6/11/2018)

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chât lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế (6/11/2018)

Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế (6/11/2018)

Bước đầu khảo sát ảnh hưởng khẩu phần thức ăn lúa kết hợp trùn quế nhằm tăng hiệu quả chăn nuôi gà thả vườn qui mô nông hộ (20/8/2017)

Mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp đáp ứng mục tiêu chương trình đào tạo ngành nghề kế toán trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (20/8/2017)

Nghiên cứu, biên soạn giáo trình "tình hình, nhiệm vụ của địa phương" trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính (20/8/2017)

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127